เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ ม.อ.ตรัง ร่วมจัดสัมมนา Accounting Education Conference 2021

16
            เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference : AccEC 2021 หัวข้อ Accounting Education in the New Normal จัดโดย คณะทำงานเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในปีนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยใช้รูปแบบการสัมมนาและนำเสนอแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถา.
12
14
15
 0
 1