เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาคณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEx

008

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Feedback Sharing to the Action Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 พร้อมกำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพของคณะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป. 

001
002
003
004
005
006
007
009
010
011
012
013