เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นักศึกษา คณะพาณิชย์ ม.อ.ตรัง ร่วมส่งผลงาน โครงการ OIC Insurtech Award ประจำปี 2563

1512 5
 
***** เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวถึง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในโครงการ OIC Insurtech Award ประจำปี 2563 ภายใต้โจทย์ “พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย Center of InsurTech, Thailand (CIT) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย โดยประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรม InsurTech knowledge Sharing (Online) กิจกรรม InsurTech Boot Camp (Online) และกิจกรรม OIC InsurTech Award
***** ดร.นิพัฒน์ กล่าวว่า การที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกที่ได้บูรณาการศาสตร์ระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เพื่อเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพการเป็นนักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ โดยคณะฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเต็มที่ และขอให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกทีมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป
***** คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเปิดโลกทัศน์เพื่อเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษา และสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้มอบหมายให้ อ.บานเย็น แซ่หลี ดร.อรชนก ช่องสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ และดร.กฤติยา ดวงมณี เป็นคณะทำงานเพื่อให้แนะนำและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม.
1512 1
1512 2
1512 3
1512 4
1512 6
1512 7
1512 8