เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นศ.คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง  รับทุนการศึกษา 20,000 บาท จากเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีฯ

001

          วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาวรรณ ผดุงทรัพย์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท.

002
003
004
005