เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นศ. หลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาคใต้ ประจำปี 2564

poster 01
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นางสาวกัลยรัตน์ คำเพ็ง นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ.2564 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง จากการแข่งขันโครงการสหกิจศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ในผลงาน การพัฒนาโปรแกรมการคำนวณและการบันทึกบัญชีเช่าซื้อรถยนต์ ภายใต้การดูแลของ อาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ .