เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

006

            เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2562 "วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นผู้กล่าวคำรายงาน มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากศาสตร์วิชาต่างๆ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน  

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กล่าวว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้สนับสนุนการทำงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการ  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมาโดยตลอด  เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  โดยการจัดเวทีเพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่เป็นขั้นตอนสำหรับการสร้างงานวิจัยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการได้มีการสนับสนุน และเพื่อเป็นการให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลาย  ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย ในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น  ซึ่งนอกจากผู้วิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย สร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

            ในการนี้  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2562 ในปีนี้ จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย และสร้างสรรค์ทางการจัดการ ทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง กลุ่มสาขาวิชาการตลาด กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี/การเงิน กลุ่มสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ/ การบริหารรัฐกิจ และกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ  โดยมีผู้นำเสนอจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเข้าร่วมส่งผลงาน และร่วมฟังการนำเสนอผลงาน โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ CEO Food Innopolis Thailand ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “University in Disruptive Era”.

007
008
009
001
002
003
004
005
011
012
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ค PR PSU TRANG