เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สรุป ผลการประกวดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

acc02

สรุป ผลการประกวดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562  “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 

ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิชา ศิลปะการแสดงและการจัดการ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ เรื่อง นาฏยบูชาศรัทธาพหุศิลป์ถิ่นเมืองตรัง โดย นางสาวธิดา เสวียนชัย และคณะ จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว

ผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิชา การบัญชี/การเงิน ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้แก่ การพัฒนาสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการออม กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังโดย อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ และคณะ จาก  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                ผลการประกวดผลงานวิจัย ดีเด่น สาขาวิชาการตลาด ระดับปริญญาตรี ได้แก่ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด โดย นายรณฤทธิ์ ละริน      จาก  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธิดาทิพย์ ปานโรจน์

                ผลการประกวดผลงานวิจัย ดีเด่น สาขาวิชา การบัญชี/การเงิน ระดับปริญญาตรี ได้แก่ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกจินดาเขียวของเกษตรกร ตำบลควนชะลิก และตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโดย นางสาวอานิตยา วัฒนกุล จาก คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ หนูผึ้ง

                ผลการประกวดผลงานวิจัย ดีเด่นสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง กรณีศึกษา คณะรองเง็งชายหลุย ชุมชนบ้านวังบ่อ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยนางสาวพิมพ์วิภา เสนหนูจาก โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ขวัญใจ  ฤทธิ์หมุน 

                ผลการประกวดผลงานวิจัย ดีเด่น สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี ได้แก่ เรื่อง แนวทางและกลยุทธ์การกำหนดราคาห้องพักของธุรกิจโรงแรมเปิดใหม่ ประเภทบูติค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวฐิตาภา ไหมอ่อน และคณะ จาก สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม และ อาจารย์สุนทร บุญแก้ว

                ผลการประกวดผลงานวิจัย ดีเด่น สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ เรื่อง ทัศนคติและการยอมรับเทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอบพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) ของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60-80 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย นางสาวซารีนา เบ็ญสะอิ จาก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หรรษมน  เพ็งหมาน

                ผลการประกวดผลงานวิจัย ดีเด่น สาขาวิชา บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงระดับปริญญาตรี ได้แก่ เรื่อง ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา: สหกรณ์การเกษตร ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  โดย นางสาวศลิษา อัมพวานนท์และคณะ จาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ที่ปรึกษา ชินวัฒน์ นิลโมจน์ 

as01
it01
mk01
pol01