เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัล "สถาบันต้นแบบด้านการสอน" 5 ปีซ้อนและ "อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน" 3 ปีซ้อน จาก ควอท.

S 12468265

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้ารับรางวัล "อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     ทั้งนี้ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้คัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวจากการคัดเลือกคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การด้านการสอนระดับอุดมศึกษาเกิน 10 ปี โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 สถาบัน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยใช้ฐานจากการพัฒนาที่เป็นระบบด้วย PSU-TPSF.

S 12468267
S 12468268
S 15687847

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Education and Innovative Learning Academy : EILA)