เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายใน
Facebook Commerce PSU

การติดต่อ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000
Tel. 0-7520-1712 Fax. 0-7520-1709