เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Dean

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร


คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน